Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Αναδιάρθρωση στις δομές του υπουργείου Παιδείας


Άλλαξε άρδην η διάρθρωση ολόκληρου του  υπουργείου Παιδείας. Καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα, ιδρύονται  δύο νέες γενικές γραμματείες εκπαίδευσης, ενώ καταργούνται οι  γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι αρμοδιότητες των οποίων  μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Στην  αναδιάρθρωση της δομής ολόκληρου του υπουργείου Παιδείας προχώρησε η  κυβέρνηση όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες  στο Φύλλο της Κυβέρνησης.Στη νέα δομή καταργούνται οι θέσεις του Γενικού/Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Νίκη Κεραμέως οι γενικές  γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καταργούνται και  συνίσταται μια νέα γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των  αρμοδιοτήτων της Δια Βίου και της Νέας Γενιάς.
Επίσης  ιδρύονται δύο νέες γενικές γραμματείες, η Γενική  Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής  και η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
1.  Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
Με  την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, στη νέα Γενική Γραμματεία  μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και  εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31):
(α) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(β) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(γ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
(δ) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
(ε) η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων,
(στ) το Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών,
(ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και
(η) οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.  Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Στη  νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων,  προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ.  18/2018:
(α) το Τμήμα Γ΄ Μαθητείας ΕΠΑΛ και  Μάθησης στο Χώρο Εργασίας της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της  Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(β) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
(γ) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στη  νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων,  προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης  Εκπαίδευσης του π.δ. 18/2018.
4. Η Γενική Γραμματεία Δια  Βίου Μάθησης που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90),  μετονομάστηκε με το άρθρο 33 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και επ  ανασυστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4559/2018 (Α΄142) και η Γενική  Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία επανασυστάθηκε με το άρθρο 31  του ν. 4559/2018, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών/Τομεακών  Γραμματέων των Γενικών Γραμματειών καταργούνται.
5. Οι  θέσεις του Γενικού/Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού  Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται.
Οι εξής υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:
(α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
(β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων,
(γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
(δ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

http://alfavita.gr/sites/default/files/2019-07/document%20%2819%29.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου