Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Έγκριση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων σχολείωνΒαθμός Ασφαλείας:
                                                                                                 Να διατηρηθεί μέχρι:

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                        Μαρούσι, 16/12/2015
                                   Π.Ε. & Δ.Ε.                                                                         Αρ.πρωτ.:  206019/Ε1
                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
                               ΤΜΗΜΑ Β΄
                                          -----                                           
    Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37                                  ΠΡΟΣ:   Tις Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της χώρας
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr                        ΚΟΙΝ.:   Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.             
e-mail : t09ppe2@minedu.gov.gr                                            όλης της χώρας
Πληροφορίες: ΄Ελ. Εμμανουηλίδου                                                               
Τηλέφωνο: 210-344 3135                                                                 
FAX             : 210-344 2909                                                                
                                                             

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων σχολείων σχολικών μονάδων».
ΣΧΕΤ. : 1. Την παρ.21 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄30-9-1985),
            2. Την περ.γ) της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/ τ.Α΄/11-8-1997),
3.    Την αριθμ. Φ.12/79/51/33/14-1-2000 (ΦΕΚ 42, τ. Β΄) Υ.Α., σχετικά με το ωρολόγιο
     πρόγραμμα των 1/θ δημοτικών σχολείων,
4.    Την αριθμ.Φ.12.1/545/858/85812/Γ1/31-8-2005 Υ.Α., σχετικά με τη γενίκευση
     εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια
     Εκπαίδευση,
5.    Την αριθμ.Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280, τ. Β΄) Υ.Α., σχετικά
      με το ωρολόγιο πρόγραμμα των 2/θ δημοτικών σχολείων,
6.    Την αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) Υ.Α., σχετικά με το
      ωρολόγιο πρόγραμμα των 3/θ δημοτικών σχολείων,
7.    Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27-10-2011) σχετικά το όριο  
      καταβολής υπερωριακής εργασίας  σε απασχολούμενους υπαλλήλους του
      Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Ε. και Ο.Τ.Α.
8.    Την αριθμ.2/.73377/0022/5-8-2013 (τ.Β΄/12-8-2013) Υ.Α., σχετικά με την
     τροποποίηση της υπ. αρ.οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/Β΄) Κ.Υ.Α. για τον
     καθορισμό των αποδοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
        9. Το άρθρο 19 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/10-9-2014), σχετικά με τη χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και
 10. Το άρθρο 58 του Ν.4339/2015 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄/29-10-2015),σχετικά με την
       αντικατάσταση του άρθρο 19 του Ν.4283/2014 και
 11. Το με ΚΩΔ.2014ΣΕ04700000 Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος Δημοσίων
       Επενδύσεων.
Σε συνέχεια του αριθμ.177546/Ε2/5-11-2015 εγγράφου μας, των σχετικών ερωτημάτων που εισήλθαν στην υπηρεσία και έχοντας υπόψη τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αποκλειστικά και μόνο του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που έχουν προσληφθεί για την υλοποίηση του έργου με ΚΩΔ 2014ΣΕ04700000 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπηρετούν σε μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου των 25 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, οι οποίοι υποχρεούνται σε διδασκαλία επιπλέον ωρών, βάσει του προγράμματος σπουδών και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες εβδομαδιαίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4024/2011.


                                                                               
       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
       ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ                                        ΕΥΔΟΚΙΑ Κ

Εσωτερική διανομή                                                 

· Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Β’ [i] 
· Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Α’
· Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
· Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου