Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΦΕΚ48/2006)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ.Φύλλου 48 - 2 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.47
Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσ
ης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφάλαιο Στ΄, παράγραφος 1 και του άρθρου 62 , παράγραφος 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 8 του ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Τις υπ’ αριθ. 152/2003 και 277/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:
α) στους περιφερειακούς διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) στους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) στους διευθυντές εκπαίδευσης και τους προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, περιλαμβανομένων και των γραφείων φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δ) στους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, ε) στους προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης,
στ) στους προϊσταμένους των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ),
ζ) στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και στους υπεύθυνους τομέων Σ.Ε.Κ.,
η) στους προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
θ) στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού,
ι) στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υπηρετούντες στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί,
ια) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία ή με απόσπαση στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ), στα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης (ΚΔΑΥ), στα περιφερειακά κέντρα στήριξης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ) και στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ),
ιβ) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία ή με απόσπαση στα κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), στα γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ), στα εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστημών (ΕΚΦΕ), στους συμβουλευτικούς σταθμούς νέων (Σ.Σ.Ν.) και στα κέντρα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), καθώς και στα γραφεία των διευθύνσεων εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών,
ιγ) στους υπεύθυνους υγείας και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ιδ) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία ή με απόσπαση στα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ιε) στα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετούν στα ΚΔΑΥ,
ιστ) στα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) και
ιζ) στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού και στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, με απόσπαση ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 2
Πειθαρχική δικαιοδοσία
Την πειθαρχική δικαιοδοσία στο προσωπικό του προηγούμενου άρθρου ασκούν:
  α) οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι
  β) τα πειθαρχικά συμβούλια.
Άρθρο 3
Πειθαρχικοί προϊστάμενοι
Οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι για το προσωπικό του άρθρου 1 είναι:
α) Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλο το προσωπικό του άρθρου 1, ανεξάρτητα από βαθμό.
β) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό του άρθρου 1, με εξαίρεση το προσωπικό που υπάγεται στην περίπτωση α΄.
γ) Ο Ειδικός Γραμματέας επί θεμάτων παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για το προσωπικό των περιπτώσεων δ΄, θ΄ και ιζ΄ του άρθρου 1.
δ) Ο Περιφερειακός Διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το προσωπικό των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.
ε) Ο Διευθυντής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το προσωπικό των περιπτώσεων ζ΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.
στ) Ο Προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για το προσωπικό της περιοχής του γραφείου του, των περιπτώσεων ζ΄, ι΄, ιδ΄ και ιστ΄ του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.
ζ) Ο Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής για το προσωπικό του γραφείου του που υπάγεται στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 1.
η) Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης του εξωτερικού για το προσωπικό των περιπτώσεων θ΄ και ιζ΄ του άρθρου 1 και
θ) Ο Προϊστάμενος του ΚΔΑΥ για το προσωπικό της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες πειθαρχικών προϊσταμένων
Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι του άρθρου 3 μπορούν να επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της επίπληξης, καθώς και την πειθαρχική ποινή του προστίμου με τις εξής διακρίσεις:
α) Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός μέχρι τις αποδοχές ενός (1) μηνός.
β) Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας επί θεμάτων παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέχρι τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών.
γ) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μέχρι το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.
δ) Οι λοιποί πειθαρχικοί προϊστάμενοι μέχρι το ένα τρίτο των μηνιαίων αποδοχών.
Άρθρο 5
Πειθαρχικά συμβούλια
1. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθμό μετά από παραπομπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθμό μετά από άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων και μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.
2. Η παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια ασκείται από τους πειθαρχικούς προϊσταμένους του άρθρου 3 και για το προσωπικό της πειθαρχικής δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 6
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 429/1987 (ΦΕΚ 192 Α΄).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου