Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Τι ισχύει για τις άδειες των εκπαιδευτικών-κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στην  «κωδικοποίηση»  που ακολουθεί περιλαμβάνονται συνοπτικά οι διατάξεις των βασικών νόμων και των εγκυκλίων που αναφέρονται στις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί και θα συνεχίσουν να εκδίδονται ,από το αρμόδιο τμήμα του  Υπουργείου  Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διευκρινιστικές εγκύκλιοι με βάση τα ερωτήματα που διατυπώνονται , γιατί πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία των διατάξεων. Σε καμιά περίπτωση, όμως, οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος δεν μπορεί να καταστρατηγεί τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος των εκπαιδευτικών, να λαμβάνουν τις άδειες που δικαιούνται  σύμφωνα με τους νόμους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο αιρετός ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης ΜπράτηςΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  KAI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Κωδικοποιηση της νομοθεσιασ)
α. μονιμων εκπαιδευτικων
β. αναπληρωτων εκπαιδευτικων

 ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομικό πλαίσιο αναφοράς στην παρούσα κωδικοποίηση

Άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.3528/2007
Άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 50 παρ.4 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 50 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3801/2009
Άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 51 του Ν. 3528/2007, άρθρο 16 περ. Ε' του Ν.1566/1985
Άρθρο 52  του Ν.3528/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009
Άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 & ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561
Άρθρα 54,55 και 56 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 58 του Ν. 3528/2007, άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 9 του Ν. 2986/2002
Άρθρο 59 παρ.  1 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 60 του Ν. 3528/2007
Άρθρο 5 του Ν. 665/1977
Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 885 Τ. Β') & Ν.2725/1999
Άρθρα 93  και 182 του Ν. 3852/2010
Άρθρα 17 και 18 του Ν.1264/1982 
A/A
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
       1.             
Κανονική άδεια
Άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3528/2007
10    εργάσιμες   ημέρες   κατ'   έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης
       2.             

Άδεια γάμου-θανάτου

Άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.3528/2007

5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β' βαθμού
       3.             

Ειδική άδεια
 νοσήματος

Άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 3528/2007

22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί περιοδική νοσηλεία, βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down

       4.             

Ειδική άδεια
 αναπηρίας
Άρθρο 50 παρ.4 του Ν. 3528/2007
6   εργάσιμες   ημέρες   σε   υπαλλήλους   με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
       5.             

Άδεια για γέννηση τέκνου
Άρθρο 50 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3801/2009
Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια2
ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση
υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το
2° έτος της ηλικίας του.
       6.             

Άδεια αιμοδοσίας
Άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007
2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε αιμοδοσία
       7.             

Άδειες χωρίς
 αποδοχές

Άρθρο 51 του Ν. 3528/2007, άρθρο 16 περ.Ε' του Ν.1566/1985
1. Μέχρι 1 μήνα το χρόνο και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Προϊστάμενο.
2. Συνολικά έως 3 έτη για σοβαρούς λόγους μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανατροφής παιδιού μέχρι 6 ετών χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Συνολικά μέχρι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η Ελλάδα.

       8.             

Άδειες μητρότητας: κύησης /λοχείας  

Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές


Άρθρο 52  του Ν.3528/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009

1. 2 μήνες άδεια κύησης και 3 μήνες άδεια λοχείας. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 2 μήνες. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
2. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης.
       9.             

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις:
Συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη)

Γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων

Άρθρο 53 του Ν. 3528/2007
& ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.205611. 9 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε γονέα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.
2. Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έως 5 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες το χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.

   10.             

Αναρρωτικές άδειες:
Ανά τρίμηνο
Ανά εξάμηνο
Βραχυχρόνιες

Άρθρα 54,55 και 56 του Ν. 3528/2007

Τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας του υπαλλήλου αφαιρούμενης της αναρρωτικής που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Για δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια προσαυξάνεται στο διπλάσιο.
   11.             

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Άρθρο 58 του Ν. 3528/2007, άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 9 του Ν. 2986/2002

Χορηγείται σε υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και όταν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει είναι μεγαλύτερος του τετραπλάσιου χρόνου της άδειας. Διάρκεια έως τρία χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές και μέχρι τέσσερα για διδακτορική διατριβή. Συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο δημόσιο τριπλάσιο χρόνο της άδειας στο δημόσιο μετά τη λήξη της και για μια πενταετία στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα.

   12.             

Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Άρθρο 59 παρ.  1 του Ν. 3528/2007

Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε
συνέδρια, σεμινάρια, κάθε είδους συναντήσεις
επιστημονικού χαρακτήρα, διαγωνισμούς για
υποτροφία, εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. ή για να
επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους
μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που
ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
   13.             

Άδειες εξετάσεων

Άρθρο 60 του Ν. 3528/2007
20 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης.
   14.             

Άδεια για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες

Άρθρο 5 του Ν. 665/1977

Σε υπαλλήλους που ως αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές μετέχουν σε αγώνες εθνικών ομάδων.

   15.             

Ειδική άδεια για  τη διευκόλυνση των υπαλλήλων - αθλητών

Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 885 Τ. Β') & Ν.2725/1999

Σε υπαλλήλους - αθλητές του δημοσίου τομέα για συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες των ομάδων τους.

   16.             

Άδειες αιρετών ΟΤΑ

Άρθρα 93  και 182 του Ν. 3852/2010
Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους
   17.             

Συνδικαλιστικές άδειες
Άρθρα 17 και 18 του
Ν.1264/1982
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
Στον   Πρόεδρο,   Αντιπρόεδρο   και   Γενικό Γραμματέα   3 ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και 5 ημέρες αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.


 Β. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νομικό πλαίσιο αναφοράς στην παρούσα κωδικοποίηση
Άρθρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988
Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2003
Π.Δ. 410/1988
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97,20784/16-11-1994
Άρθρα 11 του Ν. 2874/2000
Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 9 του Ν.1483/1984
Άρθρο 6 του Π.Δ. 193/1988
Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/1988A/A
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
       1.             
Κανονική άδεια
Άρθρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988
7 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης
       2.             

Άδεια γάμουανάτου

Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2003
5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 2 εργάσιμες    ημέρες    σε   περίπτωση    θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών
       3.             

Ειδική άδεια νοσήματος

Π.Δ. 410/1988
22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο ( 11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές ) σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή  αιμοκάθαρση
       4.             

Άδεια αιμοδοσίας

ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97,20784/16-11-1994
1 εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αιμοδοσίας για ασθενή συγγενικού περιβάλλοντος, 2 εργάσιμες ημέρες για αιμοδοσία με δική τους πρωτοβουλία και 3 εργάσιμες ημέρες εφόσον ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης
       5.             

Άδειες
μητρότητας

Άρθρα 11 του Ν. 2874/2000
8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδες άδεια λοχείας.
       6.             

Αναρρωτικές άδειες

Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα
Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους  15 ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από  τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.
       7.             

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

Άρθρο 9 του Ν.
1483/1984, άρθρο 6
του Π.Δ. 193/1988

Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που
έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα
Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Έως 5 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που
έχουν  2 ή περισσότερα τέκνα που
παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
εκπ/σης και έως 6 ημέρες το χρόνο σε
περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν
μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.
       8.             

Άδειες εξετάσεων

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/1988

14 εργάσιμες ημέρες ( 2 ημέρες για κάθε
μάθημα ) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές,
σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των
τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, με την
προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για
απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από
αυτό που ήδη κατέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου