Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Τι προβλέπει ο Ν.4093/12-11-12 για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αναπληρωτών και για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

            Με αφορμή ερωτήματά σας, για τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών την επόμενη σχολική χρονιά 2013-14, καθώς και για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σας ενημερώνω για τα εξής:


1. Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς ανά τριετία. Στο κεφάλαιο Θ2 , παρ 1α του Ν.4093 προβλέπονται τα εξής :
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71) με τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως εξής:
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία (3) έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.»
β. Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 10 και η παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται. 
Με βάση , λοιπόν , την τροποποίηση αυτή ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς θα γίνεται κάθε τρία χρόνια και όχι κάθε δύο όπως γινόταν στο παρελθόν.

2.Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην υποπαράγραφο Ζ5 , παρ. 1 προβλέπονται τα εξής :
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΕΠ

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.»
Η ρύθμιση αυτή βέβαια ίσχυε και την περσινή χρονιά αλλά η αναλογία των προσλήψεων στην Π.Ε. ήταν 1 προς 42.

3. Προσλήψεις συμβασιούχων - αναπληρωτών. Στην ίδια υποπαράγραφο Ζ5, παρ. 2 προβλέπονται τα εξής:
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.»
            Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κεφ .Ε παρ 2 , ότι ο αριθμός των εγκρίσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα έτη 2013 και 14 μειώνεται κατά 20% σε σχέση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους ενώ για τα έτη 2015 και 16 κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
            Αν υπολογίσουμε ότι για το σχολ. έτος 2012-13 έχουν εγκριθεί συνολικά στην εκπαίδευση ( Π.Ε. και Δ.Ε) , από τον κρατικό προϋπολογισμό, 12.500 πιστώσεις για αναπληρωτές , την επόμενη χρονιά 2013-14 ο αριθμός αυτός θα είναι περιορισμένος κατά 20% δηλαδή οι πιστώσεις που θα δοθούν θα είναι 10.000.
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου