Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Υποβολή δηλώσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 της ΔΠΕ Ευρυτανίας

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
---------------Καρπενήσι, 05.08.2016
    Αριθμ. Πρωτ. 1432 
Ταχ. Δ/νση:    
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 
FAX:
e-mail:
Ιστοσελίδα:
Κατσαντώνη 2
361 00 Καρπενήσι
Καραγιάννης Θεόδωρος
2237080241
2237080241

ΠΡΟΣ
Εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Δ/νση Π.Ε. Ευρυτανίας

ΚΟΙΝ:
Αρχείο μας


Θέμα: «Υποβολή δηλώσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 της ΔΠΕ Ευρυτανίας».

Ο αναπληρωτής Δ/ντής ΔΠΕ Ευρυτανίας έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, ΦΕΚ 45/τ.Α΄/08.03.1996, (άρθρο 10).
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.100/1997, ΦΕΚ 94/τ.Α΄/22.05.1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, (το άρθρο 10 του Π.Δ.50/100).
3. Την αριθμ. Πρωτ. 200980/Ε1/09.12.2015 (ΑΔΑ:7ΕΞΕ4653ΠΣ-ΞΝ6) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016.
4. Την αριθμ. Πρωτ. 109495/Ε1/04.07.2016 (ΑΔΑ:6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ) Απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης  2015-2016.
1. Την αριθμ. Πρωτ. Φ. αποφ./5962/04.08.2016 (ΑΔΑ: ΩΝΚΨ4653ΠΣ-ΡΟΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας» που στηρίχθηκε στις αριθμ. 11/20.07.2016 και 12/26.07.2016 Πράξεις του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.

Καλεί τους εκπαιδευτικούς

κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας να υποβάλουν δήλωση από Παρασκευή 05.08.2016 έως και την Παρασκευή,  19.08.2016
Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.
Α] είτε μέσω FAX (2237080241) οπότε παρακαλούνται στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ για να επιβεβαιώσουν τη λήψη της Δήλωσής τους,
Β] είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.eyr.sch.gr ).
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το πρωτότυπο θα πρέπει να σταλεί και ταχυδρομικά.

                                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


                                                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Θ. ΖΑΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου