Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Το ΦΕΚ για τις μετατάξεις ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11


Αποτέλεσμα εικόνας για μετατάξειςΜε την την αριθμ. 129651/Ε1/4-8-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α’/6-8-2004), 16 κεφ. Δ’ παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α’/ 30- 9-1985), 73 του Ν. 3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9-2-2007), 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α’/13-2-2002, παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/ 9-2-2007), όπως προστέθηκε με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 τ.Α’/4-9-2009), 23 παρ. 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α’/3-2-2006), και το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ύστερα από τις αριθμ. 14/8-7-2016 και 15/20-7-2016 πράξεις του ΚΥΣΔΕ και την αριθμ. 10/ 21-07-2016 πράξη του ΚΥΣΠΕ καθώς και τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών: 


Μετατάσσονται οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου