Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί το ωράριό τους

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή , προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου και στις Πριφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις στελεχών εκπαίδευσης.
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο…
Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

Στο στοιχείο γγ’ της υποπεριπτ. α’ της περιπτ. 6 της Παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περιπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου