Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Εγκύκλιος για Διευθυντές και Υποδιευθυντές


Ημ Δημ. Σάββατο 23 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 13-4-2011
45143/ Δ2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. -Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου, Α. Ρούσκας (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 -3442271, 210-3443356
Πληροφορίες: Β. Ευθυμίου, I. Κοτογολάς (Π.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3442121, 210-3442364
FAX : 210 - 3442365
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
Στο Φ.Ε.Κ.582 τ. Β'/13-4-2011

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων
 Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25,
26, 27 και 29 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/ 19−5−2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση 
 του ρόλου του εκπαιδευτ κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
 αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών
 και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και τη
 ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης ως εξής:
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών όλων των
 σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των
 Σ.Ε.Κ.και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή
Εκπαίδευσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου 2011, η οποία 
αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο
 διαδίκτυο.
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των 
σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου αυτών των Σ.Ε.Κ. και των υπευθύνων 
των τομέων Σ.Ε.Κ., των προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και 
νηπιαγωγείων, καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
 η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, στις σχολικές
 μονάδες και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, μετά την τοποθέτηση των διευθυντών 
των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. Υποβλητέα δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά 
που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.
 26/9−2−2007 τ.Α΄).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου 
κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου
 δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
 της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης
 Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα 
πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή
 κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού 
έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν 
χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
Ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης
Τα χρονικά διαστήματα που μοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για 
 τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία λήξης
 της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται,
 βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες 
επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.
Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ,
 τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
 και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε μετά από κατατακτήριες
 εξετάσεις μοριοδοτείται, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας όταν συντρέχει με εξομοίωση
 και υποβάλλεται από υποψήφιο που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός διαφορετικού κλάδου, 
μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.
Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια 
επιλογής στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων, 
μοριοδοτείται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 
συνεδριάσεις κατ’ έτος.
Όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση 
κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση 
«...θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση», το υποψήφιο στέλεχος
 μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και
 κυρίως για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετράται και η υπηρεσία που
 έχει προσφερθεί από τη θέση του σχολικού συμβούλου και αυτή που έχει διανυθεί 
σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα διαστήματα 
βραχυχρόνιας  απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως 
ακολούθως:
• οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53,
 οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής
 χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του
υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007)
• οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων17 και 18 του ν. 1264/1982, του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 και
 του άρθρου 11 του ν. 2336/1995
• οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ. 2, 3 και 4 εφόσον χορηγούνται
 τμηματικά και του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄),
• οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 665/1997.
Ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσμετράται 
στο χρόνο άσκησης ,διδακτικών καθηκόντων. 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα σχολεία του
 νομού τους)
3. Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
4. Ο.A.M.Ε. Κορνάρου 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα
5. Δ.Ο.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Π.Ε. &Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Β' & Ε'
6. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β' & Δ'
7. Δ/νση Εκκλησ/κής Εκπ/σης
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
9. Δ/νση ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου